Писмен въпрос E-010525/10 Lambert van Nistelrooij (PPE) до Комисията. Неправомерно използване на регионалната помощ на ЕС