2007/223/ЕОРешение на Комисията от 4 април 2007 година относно описа на потенциала за лозарско производство, представен от България съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1469)