Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5131 — Rewe/Fegro-Selgros) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП