Решение на Комисията от 03/12/2013 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7086 - FONDO STRATEGICO ITALIANO / ANSALDO ENERGIA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)