Специален доклад № 3/2016 — „Борба с еутрофикацията в Балтийско море: необходими са допълнителни и по-ефективни действия“