Заключение на генералния адвокат Kokott представено на13 декември 2007 г. # Marks & Spencer plc срещу Commissioners of Customs & Excise. # Искане за преюдициално заключение: House of Lords - Обединеното кралство. # Данъчно облагане - Шеста директива ДДС - Освобождаване чрез възстановяване на заплатения на предходен етап данък - Неправилно облагане със стандартна данъчна ставка - Право на облагане с нулева ставка - Право на възстановяване - Непосредствено действие - Основни принципи на правото на Общността - Неоснователно обогатяване. # Дело C-309/06. Marks & Spencer TITJUR