Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2007 г. Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2007 г.#Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1 срещу Porto Antico di Genova SpA.#Искане за преюдициално заключение: Commissione tributaria regionale di Genova - Италия.#Структурни фондове - Регламент (ЕИО) № 4253/88 - Член 21, параграф 3, втора алинея - Забрана за приспадане - Изчисляване на облагаемия доход - Вземане предвид на получените субсидии от Общността.#Дело C-427/05.