Решение на Комисията от 04/09/2008 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5277 - ZURICH / BANCO SABADELL / BANSABADELL VIDA / BANSABADELL PENSIONES / BANSABADELL GENERALES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)