Съединени дела T-727/14 и T-728/14: Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. — Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings („animal“) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративни марки на Европейския съюз „animal“ — По-ранна нерегистрирана национална словна марка „ANIMAL“ — Относително основание за отказ — Прилагане на националното право от EUIPO — Член 53, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Описание на правото, на което се основава искането за отмяна — Правило 37, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) №°2868/95)