Решение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 1 юли 2009 г. # ISD Polska sp. z o.o. и Industrial Union of Donbass Corp. срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи - Схема за помощи за преструктуриране, предоставени от Република Полша на производител на стомана - Решение, с което помощите се обявяват за отчасти несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяването им - Протокол № 8 за преструктурирането на полската стоманодобивна индустрия - Жалба за отмяна - Процесуална легитимация - Срок за обжалване - Допустимост - Оправдани правни очаквания - Член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 - Лихвен процент, приложим за връщането на несъвместима помощ - Задължение за тясно сътрудничество с държавата-членка - Сложен лихвен процент - Член 9, параграф 4 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 794/2004. # Съединени дела T-273/06 и T-297/06. ISD Polska и Industrial Union of Donbass/Комисия TITJUR