Писмен въпрос E-010987/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията. Европейско финансиране за дружеството „Феровие дел Суд Ест“ (Ferrovie del Sud Est)