N TITJUR Заключение на генералния адвокат Kokott представено на30 март 2006 г. # N срещу Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo. # Искане за преюдициално заключение: Gerechtshof te Arnhem - Нидерландия. # Свободно движение на лица - Член 18 ЕО - Свобода на установяване - Член 43 ЕО. # Дело C-470/04.