Законодателна резолюция на Европейския парламент относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 68/89/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно класификацията на необработен дървен материал (COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD))