Υπόθεση T-485/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 2016 — Bon Net κατά ΓΕΕΑ — Aldi (Bon Appétit!) «Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Bon Appétit! — Προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα Бон Аnemú και Bon Apetí — Απουσία κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»