Решение на Съда (четвърти състав) от 22 декември 2008 г. # Erich Stamm и Anneliese Hauser. # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия. # Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора - Равно третиране - Самостоятелно заети погранични работници - Договор за аренда на земеделска земя - Аграрна структура. # Дело C-13/08. TITJUR Stamm и Hauser