Протокол за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на ЕО (кодифицирана версия) *Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (кодифицирана версия) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS