Дело C-350/10: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus, Финландия) — Производство, образувано по инициатива на Nordea Pankki Suomi Oyj (Преюдициално запитване — Шеста директива ДДС — Член 13, Б, буква г), точки 3 и 5 — Случаи на освобождаване — Преводи и плащания — Сделки с ценни книжа — Предоставяни на финансови институции услуги за електронен обмен на съобщения)