/* */

Писмен въпрос E-5983/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Задължения по силата на регламентите REACH и CLP по отношение на информираността и защитата на работещите