Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/161 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης του Bacillus subtilis DSM 17299 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1137/2007 (κάτοχος άδειας Chr. Hansen A/S) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)