2007/260/ЕОРешение на Съвета от 16 април 2007 година за назначаване на един заместник-член от Италия в Комитета на регионите