Mål C-108/08 P: Överklagande ingett den 7 mars 2008 av Portela & Companhia, SA av den dom som förstainstansrätten meddelade den 11 december 2007 i mål T-10/06, Portela & Companhia, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)