Дело C-108/08 P: Жалба, подадена на 7 март 2007 г. от Portela & Companhia, SA срещу решението на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 11 декември 2007 г. по дело T-10/06, Portela & Companhia, SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)