Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5802 — RWE Energy/Mitgas) Текст от значение за ЕИП