Дело T-154/05: Решение на Първоинстанционния съд от 25 октомври 2007 г. — Lo Guidice/Комисия ( Публична служба — Длъжностни лица — Психически тормоз — Иск за отмяна — Задължение за оказване на съдействие — Задължение за излагане на мотиви — Оправдани правни очаквания — Член 24 от Правилника — Задължение за полагане на дължима грижа — Допустимост — Иск за обезщетение )