Решение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 24 септември 2008 г. Решение на Първоинстанционния съд (осми състав) от 24 септември 2008 г.#Reliance Industries Ltd срещу Съвет на Европейския съюз и Комисия на Европейските общности.#Обща търговска политика - Антидъмпингови мита - Изравнителни мита - Изтичане на срока на действие на митата - Известие за започване на преразглеждане - Срок - Правила на СТО.#Дело T-45/06.