Решение на Комисията от 13/09/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6317 - BNP PARIBAS / FORTIS LUXEMBOURG-VIE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на френският език е автентичен)