Решение на Съда (четвърти състав) от 27 април 2016 г. Решение на Съда (четвърти състав) от 27 април 2016 г.#X срещу Staatssecretaris van Financiën.#Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Регламент (ЕО) № 1186/2009 — Член 3 — Освобождаване от вносни мита — Лично имущество — Преместване на мястото на пребиваване от трета страна в държава членка — Понятието „обичайно място на пребиваване“ — Невъзможност едно лице да има обичайно място на пребиваване едновременно в държава членка и в трета страна — Критерии за определяне на обичайното място на пребиваване.#Дело C-528/14.