Определение на Съда (осми състав) от 16 февруари 2012 г.#Наказателно производство срещу Michela Pulignani и др.#Преюдициално запитване — Tribunale Ordinario di Prato — Свободно движение на хора — Свободно предоставяне на услуги — Дейност по събиране на залози — Национално законодателство, обуславящо упражняването на тази дейност от получаването на разрешение и лиценз за обществена сигурност — Защита, предоставена на правните субекти, получили разрешения и лицензи чрез процедури, от които незаконосъобразно са били изключени други оператори от същия сектор — Съвместимост с членове 43 ЕО и 49 ЕО.#Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Събиране на залози за спортни събития — Изискване за концесия — Последици, които трябва да се изведат от нарушение на правото на Съюза при предоставянето на концесии — Предоставяне на 16 300 допълнителни концесии — Принцип на равно третиране и задължение за прозрачност — Принцип на правната сигурност — Защита на притежателите на по-ранни концесии — Национална правна уредба — Задължително минимално разстояние между пунктовете за събиране на залози — Допустимост — Трансгранични дейности, сходни на тези, за които е предоставена концесията — Забрана от националната правна уредба — Допустимост.#Дело C‑413/10. Определение на Съда (осми състав) от 16 февруари 2012 г.