Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 28 януари 2016 г.$