Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-261/13 και T-86/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής [ΕνΔΤΚ — Κανονισμός (ΕΚ) 2494/95 — Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) — Κανονισμός (ΕΕ) 119/2013 — Δείκτες τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες — Κανονισμός (ΕΕ) 93/2013 — Eurostat — Επιτροπολογία — Εκτελεστικά μέτρα — Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο]