Съединени дела T-217/07, T-218/07, T-244/07 — T-246/07, T-252/07 — T-255/07, T-258/07 — T-260/07, T-268/07 — T-272/07 и T-394/07: Определение на Първоинстанционния съд от 20 октомври 2008 г.  — Las Palmeras и др./Съвет и Комисия