Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предно разположената защита срещу вклиняване на моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета