Решение на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на допълнение А към приложение Х към Акта за присъединяване от 2003 година за включване на някои предприятия от сектора на месото в Унгария в списъка на предприятията в преход (нотифицирано под номер C(2004) 1715)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX