Súhrnné informácie o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte výrobkov rybného hospodárstva