2007/776/ЕО: Решение на Комисията от 28 ноември 2007 година за изменение на Директива 92/34/ЕИО на Съвета във връзка с удължаване срока на дерогация по отношение на условията за внос на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове от трети страни (нотифицирано под номер C(2007) 5693)