Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 5242) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2004/211/WE)