Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2004 για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 5242] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/211/ΕΚ)