Kommissionens beslutning af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (meddelt under nummer K(2003) 5242) (EØS-relevant tekst) (2004/211/EF)