Резолюция на Европейския парламент 23 май 2007 г. относно въздействието и последиците от структурните политики за кохезията на ЕС (2006/2181(INI))