Писмен въпрос E-3350/08, зададен от Françoise Grossetête (PPE-DE) на Комисията. Монопол на производителите на препарати за растителна защита