TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на16 септември 1982 г. # Alfred Eggers & Co. срещу Hauptzollamt Kassel. # Искане за преюдициално заключение: Hessisches Finanzgericht - Германия. # Дело 302/81. Eggers