Заключение на генералния адвокат Léger представено на21 септември 2006 г. # Комисия на Европейските общности срещу Ирландия. # Неизпълнение на държава - Директива 92/43/ЕИО - Член 12, параграфи 1 и 2, 13, параграф 1, буква б) и 16 - Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - Опазване на видовете. # Дело C-183/05. TITJUR Комисия/Ирландия