Заключение на генералния адвокат Mazák представено на29 ноември 2007 г. # Brigitte Bosmann срещу Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Aachen. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Köln - Германия. # Социална сигурност - Семейни надбавки - Спиране на правото на обезщетения - Член 13, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕИО) №º1408/71 - Член 10 от Регламент (ЕИО) № 574/72 - Приложимо законодателство - Предоставяне на обезщетение в държавата-членка по пребиваване, която не е компетентната държава. # Дело C-352/06. TITJUR Bosmann