P8_TA(2015)0053 Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės ***I 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD)) P8_TC1-COD(2014)0168 Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/… dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)