2008/881/ЕО: Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година относно подписването и временното прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз