Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums attiecībā uz Komisijas ieteikumu par sagatavošanos viedo skaitītāju sistēmu ieviešanai