Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно препоръката на Комисията относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни системи