Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1170 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1397 (Tekst mający znaczenie dla EOG)