Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1170 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, καθώς και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1397 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)