ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2014—2015 Заседания от 9 до 12 февруари 2015 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 102, 17.3.2016 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ